Hastalık Nedir

By  |  0 Comments

Hastalık,

canlılarda normal fizyolojik ya da ruhsal yapıyı, işlevi ve dengeyi değiştiren ya da engelleyen ve çeşitli belirtilerle ortaya çıkan bozukluktur. Vücuttaki kimyasal, fiziksel ve işlevsel etkinliklerin uyum içinde sürmesi homeostasis adı verilen hassas bir dengeye bağlıdır; bu dengenin bozulması hastalığın oluşmasına neden olur. Hastalık vücuda canlı (örn. mikroorganizmalar) ya da cansız (örn. toksinler, iyonlaştırıcı ışı­nım) bir dış etkenin girmesiyle ya da canlıda var olan bir yapı ya da metabolizma bozuk­luğu ile başlayabilir. Kimi hastalıklar iç ve dış nedenlerin birlikte etki yapmasıyla olu­şur. Canlının çevreye uyum mekanizmasın­daki bozukluklar ya da normal büyüme ve gelişmenin engellenmesi de hastalığa neden olabilir.

HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI VE NEDENLER :

Belirli bir zaman diliminde, bir bölgede ortaya çıkan hastalıkların sıklığını ve hangilerinin ölüme neden olduğunu istatistikler aracılığı ile ifade edebilmek için hastalıkların sınıflandı­rılması gerekir. İnsan ve hayvan hastalıkları sıklıkla hastalığın ortaya çıktığı vücut bölge­sine ve organlara (örn. akciğer hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları) ya da hastalık nedenlerine (örn. virüs hastalıkları) göre sınıflandırılır. Hastalıklar ayrıca hastalığın bozukluğa yol açtığı vücut işlevine (örn. solunum hastalıkları), hastalık sürecinin ni­teliğine (örn. iltihaplı hastalıklar) ya da hastalığın belirli bir toplulukta ortaya çıkma sıklığına, dağılımına ve denetlenmesine gö­re (örn. salgın hastalıkları) sınıflandırıla­bilir.

İnsanın hastalıkların nedenini araştırma çabaları eski çağlara dayanır. İÖ 5. ve 4. yüzyıllarda yaşayan Hippokrates, hastalığın tanrıların insan vücuduna girmesi sonucun­da değil, yaşanan çevreye bağlı somut ne­denlerle ortaya çıktığını anlayan ilk bilgin oldu. Bu alanda halen sürmekte olan araş­tırmalar pek çok hastalığın nedeninin belir­lenmesini sağladı. Hastalık nedir kısaca tanımını yaparak hastalık hakkında bilgiler verdik.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply